• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เปิดงานสัมมนา “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” (Inspector) Road Safety Auditor รุ่นที่ 6

วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เปิดงานสัมมนา “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” (Inspector) Road Safety Auditor รุ่นที่ 6

    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทางหลวงชนบท โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เป็นประธานเปิดงาน”โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) : Road Safety Auditor รุ่นที่ 6 ณ.โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กรมทางหลวงชนบท เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางทั้งในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างและขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว โดยมีวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ช่างซ่อมบำรุง เข้าร่วมงาน

    ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า ทางหลวงชนบท มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปรียบเสมือนเส้นโลหิตฝอยที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลกปี 2560 มีอัตราผู้เสียชีวิต 36.2 รายต่อแสนประชากร สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม แต่ละครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท และ วสท.จัดสัมมนาฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) : Road Safety Auditor มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านวิศวกรรมการทาง ส่งเสริมทางหลวงชนบทให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ถนนมีความสะดวกในการขับขี่และขนส่งโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางที่มีความรู้ความสามารถ ยกระดับองค์ความรู้ มาตรฐานด้านวิศวกรรมการทาง และความปลอดภัยของประชาชน

Previous «
Next »