• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 5 ภาคีเครือข่ายสร้างวินัยทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 5 ภาคีเครือข่ายสร้างวินัยทางการเงิน

    ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 5 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขยายผลต่อยอดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ระยะที่ 2 (ปี 2561–2564) เพื่อสร้างวินัยการออมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินการลงทุนแก่บุคลากรและสมาชิกของภาคีเครือข่าย โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

Previous «
Next »