• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บางกอกแอร์เวย์สร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน “โครงการเปิดบ้านสอนน้อง”

บางกอกแอร์เวย์สร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใน “โครงการเปิดบ้านสอนน้อง”

    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนขาย (ที่ 4 จากซ้าย) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 4 จากขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคคลากรในโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านการบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ภายในห้องโดยสารจำลอง (Cabin Mock up) และห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) (สำหรับ Student Pilot เท่านั้น) นอกจากนี้ยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานส่วนสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ส่วนติดตามสัมภาระ เป็นต้น รวมถึงให้การสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ โดยการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีระยะเวลา 8 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

    สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันในการประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบินต่อไปในอนาคต สำหรับนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-265-8752 อีเมล sales_coordination@bangkokair.com

Previous «
Next »