• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้

มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนกลางที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมโรงเรียนภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ครบตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที โดยมีผู้แทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนถึงแพทย์ที่ประจำการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมด้วย

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด

    หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11 ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »