• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) เข้ารับเครื่องหมายรับรองสปามาตรฐานอาเซียน

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) เข้ารับเครื่องหมายรับรองสปามาตรฐานอาเซียน

    คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการ โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้จัดการสปา เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาเซียน ประเภท ASEAN Spa Service Standard จาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสปาอาเซียน ถือเป็นการการันตีความเป็นเลิศในการให้บริการสปาในระดับเอเชีย และเป็นการยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล

Previous «
Next »