• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

มูลนิธิ EDF ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

    มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับนายวิชัย แสงศรี (กลาง) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการชวนน้องมาขยับและกินผักผลไม้ ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการสามารถรับประทานผักผลไม้ได้ครบตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที พร้อมผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขับเคลื่อนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่อไป

    สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์สถาบันคีนันแห่งเอเชียและ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

    หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11 ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »