• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ดันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกโต

ดันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกโต

    จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และปัจจัยผลักดันต่างๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจ e-Commerce ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบในการดำเนินชีวิต รวมถึงการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เช่น การผลิตกระดาษให้เหมาะกับรูปแบบการใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก การผลิตกระดาษน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง ส่งให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกโต

    นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมฯ มีการประสานความร่วมมือกับลูกค้าในการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปลายทาง มีการนำระบบการทำงานอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ช่วยลดต้นทุน การวิเคราะห์พฤติกรรม ผู้บริโภคจากฐานข้อมูลลูกค้าในระบบดิจิทัลช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตรวมทั้งการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

    ปัจจุบันอุตสาหกรรมฯ มีอัตราการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recovery Rate) ที่ร้อยละ 59 มีผู้ผลิตกระดาษในอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญต่อการผลิต “Green Product” และได้รับการรับรองมาตรฐาน “FSC (Forest Stewardship Council)“ ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์กระดาษ มีการใช้วัตถุดิบจากป่าไม้ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

    การเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกย่อมจะส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมใน Supply Chain และมีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของคนไทยโดยรวม และหากพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และจำนวนประชากรที่มีจำนวนถึง 650 ล้านคน นับว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

    นางสาวกนกวรา อนุตรวัตร ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน กำลังขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จากประชากรในภูมิภาคอาเซียนกว่า 620 ล้านคน ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับการจัดงาน “CCE South East Asia – Thailand 2018” ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นการตอบโจทย์ต่อความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในภูมิภาคได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก 4.0

Previous «
Next »