• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ปีใหม่ น.ส. ศรุดา ธนาดุลกุลนันท์ จากคุณครูผู้ที่มีหัวใจแห่งจิตอาสา สู่การประกวดเวทีนางงาม miss tiffany universe 2018

ปีใหม่ น.ส. ศรุดา ธนาดุลกุลนันท์ จากคุณครูผู้ที่มีหัวใจแห่งจิตอาสา สู่การประกวดเวทีนางงาม miss tiffany universe 2018

    น้องปีใหม่จบการศึกษาจากคณะ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดงเอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และด้วยความตั้งใจของปีใหม่ที่เรียนในสายวิชาชีพครูเพื่อจะสอนและให้ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าที่ควร ในช่วงเวลาที่ปีใหม่กาลังศึกษาอยู่ก็ได้มีโอกาสเป็นคุณครูจิตอาสาในโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดโอกาสดีๆทางการศึกษา ตลอดจนถึง จัดตั้งโครงการจิตอาสาและช่วยระดมทุน หาทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในบนดอยพื้นที่สูงในจังหวัดตากซึ่งเป็นบ้านเกิดของปีใหม่เองโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โรงเรียนห้วยน้ำหนัก และอีกทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและช่วยสอนนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีใหม่ทำอย่างนั้นเรื่อยมา หลังจากนั้น 1 ปี ปีใหม่ก็ได้เป็นคุณครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยจังหวัดเชียงใหม่ “ปีใหม่รู้สึกดีใจที่ได้ทำความตั้งใจนี้สำเร็จ แต่ปีใหม่ก็ยังมีอีกหนึ่งความฝันที่อยากจะทำก็คือการได้เข้าประกวด miss tiffany universe ส่วนการเตรียมตัวประกวดในครั้งนี้ ปีใหม่ได้เตรียมพร้อมทั้งกายและใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนได้รับกำลังใจดีๆ จากครอบครัวและเด็กๆนักเรียน เพราะการประกวดในครั้งนี้ปีใหม่ไม่ได้ทำเพื่อความฝันของตนเองเพียงเท่านั้น แต่ปีใหม่แบกความฝันของเด็กๆทุกคน ที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการประกวดครั้งนี้จึงสำคัญมากๆกับปีใหม่ เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปได้ เวทีการประกวด Miss Tiffany Universe เป็นเวทีอันทรงเกียรติและเป็นเวทีแห่งโอกาสของทุกๆคน และถ้าหากปีใหม่ได้รับตำแหน่ง Miss Tiffany universe ปีใหม่คิดว่าตำแหน่งนี้จะไม่ได้แค่มีผลกับตัวปีใหม่เองเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยสานความตั้งใจของปีใหม่ที่อยากจะให้โอกาสกับเด็กๆได้มีการศึกษาที่ดีขึ้น ปีใหม่คิดว่าการที่ปีใหม่ได้รับตำแหน่งนี้จะทำให้ปีใหม่สามารถเป็นกระบอกเสียงในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ยากไร้ เสียงของปีใหม่จะดังขึ้น ดังนั้นในการประกวดครั้งนี้ปีใหม่จะทำให้ดีที่สุด เพราะปีใหม่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพียงคนเดียว แต่ปีใหม่ยังทำเพื่อความฝันของเด็กๆ อีกหลายคนที่ยังรอโอกาสในสิ่งที่เขายังไม่ได้รับ และปีใหม่จะช่วยสานฝันตรงนั้นให้กับเด็กๆ คะ”

              

Previous «
Next »

Recent Posts