• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล ย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์

มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี นอกจากเป็นวันสำคัญของประเทศไทยคือวันรัฐธรรมนูญแล้ว ในทางสากลยังถือเป็นวันสำคัญสำหรับประชาคมโลก คือ “วันสิทธิมนุษยชนสากล” หรือ Human Rights Day  ถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดยในช่วงเวลานั้น สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ส่งผลกระทบด้านลบทั้งกายและใจแก่เหล่ามวลมนุษยชาติ ความรุนแรงและการสูญเสียได้ก่อให้เกิดเป็นพลังครั้งใหญ่ ทำให้หลายประเทศได้ตระหนัก และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงนำไปสู่การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการคุ้มครองดูแลมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้     

ในเวลาต่อมา สหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) ในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) และได้มีมติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงผลกระทบของความเลวร้ายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)

มีมติรองรับโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) เพื่อเป็นหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีทั้งหมด 30 ข้อ เช่น

 • มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ
 • บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิต และมีชีวิตอยู่อย่างมีเสรีภาพและปลอดภัย
 • บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษา
 • บุคคลมีสิทธิได้รับความมั่นคงทางสังคม
 • บุคคลต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2565 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตระหนักถึงสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและได้รับ ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯได้ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กแต่ละคนในการดูแล ผ่านกลไกการอบรมเรื่องสิทธิเด็กและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ตามการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย  นอกจากนี้ยังผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เช่น แกนนำเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ได้ทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชนของเทศบาลบางปู ในการรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก, เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ร่วมกิจกรรมเสียงของเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ความรุนแรง และการรายงานแจ้งเหตุและช่องการขอความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ได้เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีภูมิคุ้มกันสามารถพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตและมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิทธิเด็กให้กับเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now  และชมคลิป #เติมรักที่ขาดด้วยครอบครัวทดแทน ได้ที่ https://bit.ly/3T3c5D5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)

มีมติรองรับโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) เพื่อเป็นหลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีทั้งหมด 30 ข้อ เช่น

 • มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอิสระเสรีและเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ
 • บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิต และมีชีวิตอยู่อย่างมีเสรีภาพและปลอดภัย
 • บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษา
 • บุคคลมีสิทธิได้รับความมั่นคงทางสังคม
 • บุคคลต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
Previous «
Next »

Recent Posts