• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for ต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่องค์กรเพื่อพัฒนาคนควบคู่ธุรกิจ

โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for ต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่องค์กรเพื่อพัฒนาคนควบคู่ธุรกิจ

 บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทยาชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ด้วยรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Region) จัดโดย HR Asia ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565 ซึ่งโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ได้รับต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่สามนับแต่ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่แซนดอส (Sandoz) หน่วยธุรกิจด้านยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ในเครือโนวาร์ตีสได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศองค์กรยุคใหม่ ที่ส่งเสริมการยอมรับในความแตกต่างและเห็นคุณค่าของความหลากหลายที่มีในองค์กร ทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปลดล็อกจากข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาอย่างสร้างสรรค์และเพื่อเป้าหมายในการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัล HR Asia ให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานอันแข็งแกร่งของเราในการสนับสนุนการยอมรับและมองเห็นคุณค่าในความหลากหลาย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังนับเป็นพันธกิจที่สำคัญของโนวาร์ตีสที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้เติบโตไปพร้อมกับวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ความใฝ่รู้ และการเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นผู้นำตนเองในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของพวกเราไปจากเดิมอย่างมาก แต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาด้านบุคลากรต่อไป เพราะเราเชื่อว่านั่นคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งสำหรับองค์กรของเรา”

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านยารักษาใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จึงให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากที่สุดในการนำพาบริษัทไปถึงจุดหมาย และเพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์กรตลอดไป บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์เหมาะกับสังคมในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “สภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานเป็นผู้นำตนเอง” (Unbossed Environment) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายหลัก ดังนี้

 

การผลักดันและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) ที่ให้การยอมรับและเคารพในความหลากหลายของพนักงานที่มีความแตกต่างในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ฯลฯ และให้บุคคลากรได้เลือกทำงานและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ของพนักงานได้ตามที่ต้องการและมีความเหมาะสม เช่น สิทธิ์ลาคลอดสำหรับพนักงานชายที่มีบุตรพึ่งคลอด เป็นต้น

 

การให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน (Transformation of flexibility) ผ่านนโยบาย “ทางเลือกที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ” (Choice with Responsibility) ให้พนักงานสามารถเลือกเวลาและสถานที่ทำงานได้ตามความเหมาะสม หากยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่องานและต้องไม่ขาดการสื่อสารกับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง

 

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being programs) ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพราะสุขภาพที่ดีย่อมมีผลต่อศักยภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สร้างแรงบันดาลใจ (Reimagined performance management) โดยที่บริษัทจะไม่มีการวัดผลในรูปแบบเกรดอีกต่อไป แต่เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างเป้าหมายการทำงานของตนเองและของทีม รวมถึงการสร้างวัฒธรรมในการให้ข้อมูลป้อนกลับและการโค้ชที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อดึงประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพจากพนักงานให้สูงขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการประเมินปลายปี

 

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการเรียนรู้ การพัฒนาและการเติบโตในองค์กร (Equal access to learning & development) ซึ่งโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) เปิดโอกาสและให้ทางเลือกในการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงานให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งประกาศงานภายในของโนวาร์ตีสและมีโอกาสในการสมัครทำงานกับโนวาร์ตีสในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Region) บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนบนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียม ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับการบริหารองค์กร โดยเฉพาะบริษัทยาชั้นนำอย่างโนวาร์ตีส แต่เราพร้อมที่จะผลักดันเพื่อให้ทุกคนได้แสดงตัวตนและศักยภาพที่สร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จร่วมกันขององค์กรในวันข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน” เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ กล่าวสรุป

Previous «
Next »