• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • โตโยต้าสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โตโยต้าสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือ จาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา  ห้องประชุมปกรณ์  อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านงบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร รวมถึงร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ช่างฝีมือ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”

  

“60 ปี โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

Previous «
Next »