• Homepage
  • >
  • I AM HERE
  • >
  • แวะเที่ยวตลาดน้ำกลางป่า (ตลาดน้ำกวางโจว)

แวะเที่ยวตลาดน้ำกลางป่า (ตลาดน้ำกวางโจว)

ตลาดน้ำกลางป่า หรือตลาดน้ำกวางโจว เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยพื้นที่เดิมเป็นไร่สับปะรด โดยมีคุณสุเทพเป็นผู้นำในการสร้างตลาดแห่งนี้ขึ้นมา ด้วยจุดประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความดีงามให้คืนกลับให้แผ่นดิน เป็นโครงการที่ทำตามแนวพระราชดำริของในหวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ตลาดแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยปลูกต้นไผ่ ซึ่งเป็นพันธุ์ทั้งจากใต้หวันและไผ่ลวกของไทย มีการขุดคลองเพิ่มขึ้นมา ภายในตลาดจะมีทั้งร้านขายอาหาร ขายขนม รวมไปถึงพืชผักและผลไม้จากชาวบ้าน อาหารที่นี่จะถูกเสิร์ฟมาด้วยภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่ทั้งหมด ราคาก็มีตั้งแต่ 30-40 และ 50 บาทขึ้นไป 

ตลาดน้ำกวางโจว หรือตลาดน้ำกลางป่า จะเปิดให้เข้าเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น ในวันธรรมดาก็เป็นการหยุดเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีก ด้วยความร่วมมือร่วมแรงจากชาวบ้านทั้งหมด 

สำหรับค่าเข้าไปใช้บริการก็เพียงแค่ 25 บาทเท่านั้น ซึ่งรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่าย ก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่นี่อีกด้วย

Previous «
Next »