• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 และแสดงผลงานชนะเลิศประจำปี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท ให้กับ ดร.ประชาคม จันทรชิต (ขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาและการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษาระดับชาติได้ดำเนินการประกวดมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 โครงงานและ โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 โครงงาน ผลงานชนะเลิศในปีนี้ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ในโครงงานการสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ ส่วน ระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาครในโครงงานผลของการศึกษากล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ (Pediococcus halophilus) สำหรับใช้ในกระบวนการหมักเห็ดร้า

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องมาถึง 29 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ในปีนี้ จึงจะมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี เพื่อนำไปพัฒนาต่อและส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ ต่อไป

Previous «
Next »

Recent Posts