• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอสโซ่ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

    บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยนำระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

    นายวันชัย จงสุทธานามณี (ที่ 6 จากซ้าย แถวนั่ง) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย แถวนั่ง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นางสาวจิดาภา หล่อยืนยง (ที่ 7 จากซ้าย แถวนั่ง) ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

    ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้วิเคราะห์หาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในระยะยาว

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้นำนักศึกษากว่า 60 คน จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ แนะนำการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม

    บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ. เชียงราย ไปจนถึง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

    การสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ที่ได้สั่งสมมา พัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *