• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสโซ่ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เอสโซ่ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

….บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

….นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่ ผศ. ดร. ระวิน  รวิวงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบ สู่เยาวชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

….ความสนับสนุนประกอบด้วย กิจกรรมร่วมกันของเอสโซ่และอพวช. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม “รถคาราวานวิทยาศาสตร์” ซึ่งนำนิทรรศการสื่อทันสมัยและการสาธิตทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ  การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ผ่านโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 360 องศา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าล้านคน  มีคอลัมน์วิทยาศาสตร์น่ารู้ในภาพยนตร์ลงในหนังสือ อพวช. รายเดือน และการให้ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ  โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่ อพวช. ต.คลอง 5 จ.ปทุมธานี

….ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เอสโซ่จึงร่วมสนับสนุน อพวช. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่สู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวบุคคลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *