• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ใน จ.ลำปาง

เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ใน จ.ลำปาง

เอสซีจี โดยนายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ จ. ลำปาง เครือข่ายชุมชน และจิตอาสารักษ์น้ำจากทั่วประเทศ ร่วมกันสานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ในจ.ลำปาง และอีก 6 จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อสร้างต้นน้ำที่ดี กลางน้ำที่สมบูรณ์ และปลายน้ำที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชนให้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการน้ำ และทำให้มีน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบ ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กว่า 10 ปีที่เอสซีจีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ ในพื้นที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำช่วยฟื้นคืนความสมดุลกว่า 235,000 ไร่ พื้นที่กลางน้ำ สระพวงทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีกว่า 30,400 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 500 ไร่ และระบบแก้มลิงที่ช่วยเก็บกักน้ำได้ถึง 9 ล้าน ลบ.ม. ช่วยให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 16,750 ไร่ สำหรับพื้นที่ปลายน้ำ บ้านปลาเอสซีจีที่ประกอบจากท่อพลาสติก PE100 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และปูนทนน้ำทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 170 ชนิด นับเป็นนวัตกรรมที่หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

Previous «
Next »

Recent Posts