• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี จับมือมูลนิธิ EDF มอบอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียน

เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) และมูลนิธิเอชพี จับมือมูลนิธิ EDF มอบอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน และสำหรับนักเรียนก็เช่นเดียวกัน การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะสามารถเปิดโลกทัศน์ในการค้นคว้าหาข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการเรียน รวมถึงความรู้อื่นทั่วไป ดังนั้นหลากหลายองค์กรซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทยโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงโลกดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน

ล่าสุดบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) มอบอุปกรณ์ไอซีที พร้อมงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ Learning on the GO! และจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองเพื่อสู่อาชีพในอนาคต รวมทั้งทำความรู้จักเอชพี อิงค์ ประเทศไทยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางหลวงวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

มร.ลิม ชุน เต็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเอชพี กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิเอชพี และมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ภายใต้โครงการ Learning on the GO! จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักเรียน เข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ HP Life และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงจะช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและความเข้าใจด้านดิจิทัลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ความเท่าเทียมกันด้านดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข และต่อเนื่องไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ เอชพีให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการพัฒนาด้านการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันปัญหาสังคมในชุมชนต่อไป เราเชื่อว่าเยาวชนที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาจะสามารถเข้าถึงงานที่ดีและโอกาสที่ดีในอนาคตได้”

บรรยายภาพ:
นายเอกราช อยู่ฤกษ์ (แถวยืนกลาง-ที่ 8 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา พร้อมด้วย มร.ลิม ชุน เต็ก (แถวยืนกลาง-ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเอชพีในประเทศไทย นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนกลาง-ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สืบค้นวิทยบริการ (Resource Search Center) ภายใต้โครงการ Learning on the GO! เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

นายเอกราช อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า “ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี โดยความร่วมมือและประสานงานกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเช่นโรงเรียนของเรา และได้สนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ และงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการ Learning on the GO! โดยโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาเป็นศูนย์สืบค้นวิทยบริการ (Resource Search Center) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้  เห็นโลกได้กว้างขึ้น รวมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

ทางด้านนายธีรพัฒน์ ศรีตระบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางหลวงวิทยา ตัวแทนนักเรียนกล่าวด้วยหน้าตาที่ดีใจอย่างยิ่งว่า “พวกเรานักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา ยินดีเป็นอย่างมากที่บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี เห็นความสำคัญของการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกลจากตัวเมือง สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นโรงเรียนของพวกเรา การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากทางโรงเรียนมีอุปกรณ์ไอทีไม่เพียงพอ นักเรียนมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ได้ในชั่วโมงเรียนเท่านั้น รวมทั้งครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อหาคอมพิวเตอร์ให้ลูก ๆ ใช้งานได้ และเนื่องจากมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 นักเรียนแต่ละชั้นจะรับประทานอาหารกลางวันไม่ตรงกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานตลอดเวลา คณะครูเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสั่งงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะมิเช่นนั้นแล้วพวกเราต้องไปใช้บริการที่ร้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในตำบลของเรา ซึ่งค่าบริการค่อนข้างแพง”

“คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไอทีต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ค้นหาข้อมูลด้านต่าง ๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งพริ้นท์เอกสารสำหรับทำรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้ นอกจากนี้พวกเรายังได้รับความรู้มากมายจากกิจกรรมที่พี่ ๆ อาสาสมัครเอชพีมาจัดอบรมให้พวกเราโดยเฉพาะแนวคิดด้านการเรียน การศึกษาต่อ โอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน” นายธีรพัฒน์กล่าวสรุป

ทั้งนี้มูลนิธิ EDF ได้ร่วมมือกับบริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอชพี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีของนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

Previous «
Next »