• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เริ่มแล้ว “SET SE 102” พัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน

เริ่มแล้ว “SET SE 102” พัฒนาศักยภาพ SE สู่ความยั่งยืน

เริ่มแล้ว “SET SE 102” หลักสูตรอบรม พร้อมลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) สู่ความยั่งยืน ด้วยสุดยอดความรู้จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำ และเรียนรู้การทำธุรกิจจากโค้ชผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน เข้มข้นตลอด 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562

ติดตามข้อมูลการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com

Previous «
Next »