• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เมอร์เมด มาริไทม์ บริษัทย่อยของ TTA เปิดตัวธุรกิจใหม่ รองรับบริการลูกค้าแถบอ่าวไทย

เมอร์เมด มาริไทม์ บริษัทย่อยของ TTA เปิดตัวธุรกิจใหม่ รองรับบริการลูกค้าแถบอ่าวไทย

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด ซึ่งบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 58.2 รุกกลยุทธ์สร้างการเติบโตด้วยธุรกิจใหม่ โดยให้บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส หรือ MSST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ เมอร์เมด จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ที่เน้นให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมในบริเวณนอกชายฝั่งอย่างครบวงจร พร้อมรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแถบอ่าวไทย โดยชูจุดแข็งเรื่องการให้บริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

บุคลากรในหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะประกอบด้วย วิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและงานปฏิบัติการนอกชายฝั่งให้แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแถบอ่าวไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี โดยขอบเขตการให้บริการของหน่วยธุรกิจใหม่นี้จะครอบคลุมงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมของบริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศไทยและในภูมิภาคใกล้เคียง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด เปิดเผยว่า “งานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2564 และต่อเนื่องไปอีก 10-20 ปี โดยเฉพาะในแถบอ่าวไทยที่มีแท่นผลิตปิโตรเลียมอยู่แล้วมากกว่า 400 แท่น และคาดว่ารัฐบาลไทยจะอนุมัติการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมประมาณ 100 แท่นภายในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า สำหรับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ของเมอร์เมดใน ครั้งนี้ จะส่งผลให้เมอร์เมดเป็นบริษัทแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของและเป็นบริษัทแรกที่มีทีมวิศวกรคนไทยให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมแบบบูรณาการณ์ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล”

สำหรับในประเทศไทย พบว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำมีโครงการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมจำนวน 49 แท่น ในช่วงปี 2563-2566 และบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ MSST ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นผู้เข้าประมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมดังกล่าว

Previous «
Next »