• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เมอร์เมดฯ มอบนวัตกรรมสมุนไพร P80 ให้ทีมวิศวกรรมใต้น้ำ

เมอร์เมดฯ มอบนวัตกรรมสมุนไพร P80 ให้ทีมวิศวกรรมใต้น้ำ

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือเมอร์เมดฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA นำโดยคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความห่วงใยและใส่ใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมใต้น้ำซึ่งจำเป็นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ P80 Natural Essence ซึ่งเป็นนวัตกรรมสมุนไพรสกัดจากลำไย 100% ให้แก่ทีมวิศวกรรมใต้น้ำ เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายในระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจที่ดีขณะปฏิบัติงาน

Previous «
Next »

Recent Posts