• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ครั้งที่ 3

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “อาเซียน ดาต้า ไซเอนซ์ เอ็กซ์พลอเรอส์” (ASEAN Data Science Explorers : ASEANDSE) ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมในภูมิภาค

ASEAN Data Science Explorers คือ โครงการสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาเซียนและเอสเอพี มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนหันมามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม ภายใต้โครงการเยาวชนจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบุกเบิกที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (ดาต้า อนาลิติกส์) และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการอ้างอิงจากข้อมูล พร้อมช่วยให้ชุมชนอาเซียนบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ โดยโครงการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรม และการแข่งขัน ดาต้า อนาลิติกส์

นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการในปี 2560 การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ได้มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 5,000 คน จาก 287 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากผู้นำของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ, ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชน (Senior Officials Meeting on Youth: SOMY) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา (Senior Officials Meeting on Education: SOMED) ในฐานะโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน

โครงการ ASEAN Data Science Explorers ในปีนี้ จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2562 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมอบรม ที่จัดขึ้นแก่นักศึกษาและผู้สอนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดาต้า อนาลิติกส์ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการอบรม จะเข้าสู่การแข่งขันด้านดาต้า อนาลิติกส์ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งเยาวชนผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงาน ที่ระบุปัญหาที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ข้อที่ (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษาที่เท่าเทียม (5) ความเท่าเทียมทางเพศ (8) การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และ (11) เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน โดยใช้ซอฟต์แวร์อนาลิติกส์ คลาวด์ ของเอสเอพี เป็นเครื่องมือ

สำหรับเยาวชนที่สนใจลงทะเบียน เพื่อร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าแข่งขัน มีเงื่อนไขคือจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับประเทศ จำนวน 10 ทีม จาก 10 ประเทศ จะเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอาเซียน โดยในรอบตัดสินระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีม จะได้รับโอกาสนำเสนอผลงานของตนต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากมูลนิธิอาเซียน เอสเอพี หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers รอบตัดสินชิงชนะเลิศในปีนี้ จะมีขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ประจำปีนี้ สามารถสมัครได้ ที่เวปไซต์ www.aseandse.org จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ได้ที่เวปไซต์ www.aseandse.org หรืออีเมล aseandse@sap.com

Previous «
Next »

Recent Posts