• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เต็ดตรา แพ้ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยาย โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เต็ดตรา แพ้ค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยาย โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อขยายโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ต่อเนื่องอีก 3 ปี โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นแผ่นหลังคา เพื่อนำไปใช้ในการสร้างบ้านและที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ขาดแคลนอื่นๆ ทั่วประเทศ

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ในการจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วในประเทศไทยอย่างถูกวิธี ด้วยการนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความคิดริเริ่มดังกล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้คในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังพยายามสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อความยั่งยืนของประเทศไทย

Previous «
Next »