• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • “ฮอนด้า” ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน มุ่งสร้าง “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ตั้งเป้าลดการสูญเสียบนท้องถนน

“ฮอนด้า” ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน มุ่งสร้าง “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ตั้งเป้าลดการสูญเสียบนท้องถนน

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นำโดย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จํากัด หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for “Safe Roads, Save Lives” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรโรตารีประเทศไทย ตั้งเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 12 คนต่อประชากรแสนคน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2570 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม B1-1 อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา

#HondaSafetyThailand #ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย #HaveAGoodRide #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด

Previous «
Next »