• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อ.ต.ก. จัดงาน กล้วยไม้งาม ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.

อ.ต.ก. จัดงาน กล้วยไม้งาม ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.

    นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เปิดงาน งาน “กล้วยไม้งาม ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้า คนกลาง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts