• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • อบรมนักเรียนนักศึกษาระดับแกนนำเพื่อเป็นผู้ส่งต่อความรู้การมีสุขภาพดี

อบรมนักเรียนนักศึกษาระดับแกนนำเพื่อเป็นผู้ส่งต่อความรู้การมีสุขภาพดี

องค์การแพลน อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย นำโดยนายจอน แมคกาวน์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย และนางสาวยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ ร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าโกลบอล จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) แก่นักเรียน นักศึกษาระดับแกนนำจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ 15 แห่ง โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ เป็นองค์กรประสานงาน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

การอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) 4 วัน 3 คืน มีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ สุขภาวะอารมณ์ ชีวิตปลอดยาสูบ สูดอากาศบริสุทธิ์ คิดก่อนดื่ม กินเพื่อสุขภาพ มาออกกำลังกายกันเถอะ เพศภาวะและความทัดเทียมทางเพศ และสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยนักเรียน นักศึกษาระดับแกนนำที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม การนำเสนอแผนงาน ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดจะเป็นผู้ส่งต่อความรู้ (Peer educator) ไปยังเพื่อนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมตามแผนงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases หรือ NCDs) ในสถาบันการศึกษาและชุมชนต่อไป

เด็กหญิงวราพร กรกุลศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บูรณะ) กล่าวว่า “หนูได้รับความรู้หลายอย่าง เช่น ความรู้เรื่องเพศ การรักษาสุขภาพ ความแตกต่างระหว่างโรคติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่โรงเรียนต่อไป นอกจากนี้หนูยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ และการเข้ามารับการอบรมยังช่วยให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ พี่ๆ จากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นด้วยค่ะ”

เด็กชายมินทดา ตลาดเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 กล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ได้รับความรู้หลายอย่างจากการโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) พวกเราจะเอาความรู้นี้นำไปบอก ไปสอนเพื่อนๆ พี่ๆ ที่โรงเรียนต่อไปครับ”

เด็กหญิงพลอยปภัส สองพาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรราชานุเคราะห์ เล่าว่า “หนูได้รับความรู้ในเรื่องที่สงสัยและไม่เข้าใจมากขึ้น พี่ๆ วิทยากรทุกคนก็อธิบายได้เข้าใจมากขึ้น โดยความรู้ที่หนูและเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พวกเราจะเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปบอกต่อ โดยจะบอกต่อผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fan page) และประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงที่โรงเรียนไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนอื่นได้รู้เหมือนหนูและเพื่อนๆ แกนนำที่มาเข้าอบรมค่ะ”

บริษัท หรือองค์กรที่สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ จัดกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนกับมูลนิธิ EDF ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาและชุมชนมากว่า 30 ปี สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 920911 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org โดยการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Recent Posts