• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สุริยะ เข้มนโยบายชุมชน ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก สั่งการอธิบดีณัฐพล เสริมทักษะอาชีพเร่งเครื่องชุมชนดีพร้อม คาดเศรษฐกิจโต 7 พันล้านบาท

สุริยะ เข้มนโยบายชุมชน ปั้น DIPROM Community ชุบชีวิตเศรษฐกิจฐานราก สั่งการอธิบดีณัฐพล เสริมทักษะอาชีพเร่งเครื่องชุมชนดีพร้อม คาดเศรษฐกิจโต 7 พันล้านบาท

         นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านการ Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม สั่งการอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเป้าการพัฒนาชุมชนเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ 3 หมู่บ้าน CIV ก้าวไปสู่ยุคที่ 4 “ชุมชนดีพร้อม หรือ DIPROM Community อย่างเต็มรูปแบบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คาดกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากกว่า 7,000 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 เป็นวิกฤติการณ์ระดับโลกที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะในระดับชุมชน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมผลผลิตภัณฑ์ผ้า

            นายสุริยะ จึงได้สั่งการให้ดีพร้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ดำเนินโครงการเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการของชุมชน ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ปกติโดยเร็ว ผ่านนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อมุ่งเป้าการพัฒนาชุมชนก้าวไปสู่ยุคที่ 4 โดยพัฒนาจาก “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้านซีไอวี (CIV)” ในยุคที่ 3 สู่กลไกใหม่ในยุคที่ 4 “ชุมชนดีพร้อม หรือ DIPROM Community” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนา
ที่ครบถ้วนใน 7 มิติที่ดีพร้อม ทั้งแผนชุมชน คนชุมชน แบรนด์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักรชุมชน
ตลาดชุมชน และเงินหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งคือการ “เปลี่ยนวิถีใหม่ ปรุง 7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม”
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้ดีพร้อมอย่างเต็มรูปแบบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คาดกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า 7,000 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมทดลองทำน้ำยาล้างจาน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดีพร้อม (DIPROM) หรือ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเร่งหาวิธีการส่งเสริม ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรายได้ให้ดียิ่งขึ้น

สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

ดีพร้อม จึงได้ดำเนินการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มุ่งเน้นการเสริมทักษะ
ในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพนำร่องไปแล้ว 5 พื้นที่ ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และ สงขลา โดยเพื่อเป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จการนำร่องการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ดังกล่าว และเร่งสานต่อ
ความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดีพร้อม จึงได้ Kick Off งานพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยมีพิธีเปิดงานพร้อมกัน 2 จังหวัด คือ

  • จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์และ
    การสร้างรายได้ให้ชุมชน มีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ราษฎรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 การทำน้ำยาซักผ้า และการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ฐานที่ 2 การทำน้ำยาล้างจาน และการทำน้ำยาถูพื้น

ฐานที่ 3 และฐานที่ 4 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากริบบิ้น (ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

  • จังหวัดยะลา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำตลาดออนไลน์ให้ยั่งยืน และการผลิตผลิตภัณฑ์
    ปั้นแต่งกระเป๋าผ้า

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับมอบนโยบาย

อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ได้จัดทำหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ และการสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมทั้งให้ประชาชนมีรายได้เสริม และสามารถนำไปเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ดีพร้อมได้จัดกิจกรรม Kick Off งานพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ขานรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเร่งขับเคลื่อนการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตให้กับชาวชุมชน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66 ต่อ 4 ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

Previous «
Next »