• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เชลล์ สานต่อโครงการ “เชลล์เติมสุข” มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

เชลล์ สานต่อโครงการ “เชลล์เติมสุข” มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ขวา) ประธานกรรมการ ตอกย้ำแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางและการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการระดับชุมชนหรือ Community Skills and Enterprise Development (CSED) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 8,000,000 บาทแก่มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยนายมีชัย วีระไวทยะ (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ โดยหนึ่งในนั้นคือ “เชลล์เติมสุข” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาสำหรับทุกคนในชุมชน โดยเน้นการบูรณาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งการเกษตรกรรมสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ในการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ‘Trusted Partner for Better Life’

Previous «
Next »