• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สองโรงพยาบาลผนึกกำลังจิตอาสา

สองโรงพยาบาลผนึกกำลังจิตอาสา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม (ที่ ๓ จากขวา) รองผู้อำนวยการ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายแพทย์ธนดล โรจนศานติกุล (ขวา) นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม (ที่ ๒ จากขวา ) หัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะ และ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นำโดย นายแพทย์ประพจน์ คล่องสู้ศึก (ที่ ๔ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางบุปผา กิจสหวงศ์ (ที่ ๒ จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ นางอรุณี สุวรรณรักษ์ (ที่ ๓ จากซ้าย) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนผนึกกำลังจิตอาสา ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำวัดบวรนิเวศวิหาร “โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ” เพื่อดูแลประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุกันอย่างเนืองแน่นมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ (กลาง) ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ ๔ จากขวา) กรรมการและเลขานุการโครงการฯ ให้การต้อนรับ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วานนี้

Previous «
Next »