• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลางแถวที่ 2) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรม การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี 2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และ 3.การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้อง 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous «
Next »

Recent Posts