• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วิศวะมหิดล ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ กับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ กับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยมี ดร.ชาง เยา หลาง ประธาน และ มร.เรย์ ดี. เดอลา พีนา อาจารย์ใหญ่ เพื่อผนึกพลังในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนพันธุ์ใหม่และการเชื่อมต่อการศึกษาในยุคดิสรัพชั่นระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยแบบไร้รอยต่อ โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้แนะแนวแก่เยาวชนนักเรียนด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อวางแผนอนาคตและเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช กรุงเทพฯ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ปริญญาตรี 3 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 7 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3.วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4.วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 6.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม 3.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ใช้ระบบหลักสูตรการศึกษาของอเมริกัน ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับประกันคุณภาพโรงเรียนระดับโลก Western Association of Schools and Colleges (WASC) และเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ International Schools Association of Thailand (ISAT) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองดีในสังคม

Previous «
Next »

Recent Posts