• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ รร. เทพศิรินทร์และเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาเยาวชนอย่างไร้รอยต่อ

วิศวะมหิดล ลงนาม MOU กับ รร. เทพศิรินทร์และเครือข่าย 10 แห่งทั่วประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาเยาวชนอย่างไร้รอยต่อ

ผนึกพลังเพื่ออนาคตประเทศ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ นายสุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ 10 โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนไทย รองรับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นกำลังบุคคลากรสำคัญที่มีคุณภาพในการร่วมพัฒนาประเทศ

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมายาวนานกว่า 134 ปี ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 และมีบทบาทพัฒนาให้การศึกษาแก่เยาวชนมาจนถึงปัจจุบัน การผนึกกำลังร่วมกันครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาระดับเตรียมอุดมศึกษาเข้ากับระดับอุดมศึกษาอย่างไร้รอยต่อ บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของประเทศและโลก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21, แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตในอนาคตที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0, ร่วมพัฒนาความก้าวหน้าด้านหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous «
Next »