• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” ในจังหวัดสงขลา

มูลนิธิ EDF เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” ในจังหวัดสงขลา

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ พร้อมด้วยนายธนกฤต ส่องแสงตระการ (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดใหม่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 9 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวัดใหม่ (อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง (อ.สทิงพระ) โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศีลคุณ) (อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) (อ.สทิงพระ) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ (อ.สทิงพระ) โรงเรียนบ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล) (อ.สทิงพระ) โครงการกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสาย-พังเถี๊ยะ (อ.สทิงพระ) โครงการกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านวัดกระชายทะเล

(อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดขนุน (อ.สิงหนคร) โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) (อ.สิงหนคร) โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล)

(อ.สิงหนคร) โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มกุ้งหวาน บ้านใต้ (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหัวไม้ไผ่ (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มแม่บ้านคลองแดน (อ.ระโนด) โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (อ.ระโนด) โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน (อ.เมือง) และโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณบ้านคลองกั่ว (อ.รัตภูมิ)

 

สำหรับโครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

หน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่ www.edfthai.org  เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »

Recent Posts