• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ชวนมอบโอกาส ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ชวนมอบโอกาส ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

แม้โรงเรียนจะเปิดเรียนแล้วแต่ยังมีเด็กไทยอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ หรือหากได้เรียนต่อก็อาจจะมีโอกาสหยุดเรียนกลางคัน ไม่มีสมาธิในการเรียนเพราะฐานะทางบ้านยากจน ขาดผู้อุปการะ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) องค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมากว่า 30 ปี และได้ช่วยเหลือให้นักเรียนที่ยากจน 373,414 คน ในกว่า 5,000 โรงเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยที่ยากจนได้เรียนหนังสือ เพื่อส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตในอนาคต โดยสามารถบริจาคออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org อีเมล public@edfthai.org หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 920911

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF กล่าวว่า “การร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสนักว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนที่ขัดสนและยังรอโอกาสอยู่นั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาปัญหาความขัดสนของครอบครัวของนักเรียนเหล่านี้ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาได้ลุกขึ้นต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ทั้งในชีวิตและการเรียน เพื่อนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวังวนความยากไร้ได้ต่อไปในอนาคต ในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในทุกโครงการทั้งหมด 10,046 คน ซึ่งในขณะนี้มูลนิธิได้รับความเมตตาจากผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา นักเรียนพิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปรกติ และนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน) แล้ว 7,812 ทุน และยังมีนักเรียนที่ยังรอรับทุนการศึกษาอีก 2,234 คน ผมเชื่อว่าคนไทยเรามีจิตใจโอบอ้อมอารี การแบ่งปันเพื่อการศึกษาจากทุกท่านจะช่วยให้ชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้เติบโตเป็นคนดีของสังคมได้”

จากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของไทยตลอดมาส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสสามารถคลิกบริจาคได้ที่ www.edfthai.org หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ ติดต่อโทรศัพท์ 02 579 920911 หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังสามารถติดต่อประสานงานร่วมทำกิจกรรมด้านการศึกษาด้านอื่นๆ กับมูลนิธิ EDF ได้ด้วย

Previous «
Next »

Recent Posts