• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืนขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ สามารถรับประทานผักผลไม้ พร้อมได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการสอดคล้องตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยปัจจุบันดูแลมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ พัฒนาทักษะการงานอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน ในจังหวัดต่างๆ จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11 ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »