• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร”

มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร”

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมงานปฐมนิเทศและเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อให้คนรุ่นใหม่ เยาวชน นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การกิน การผลิต ไปจนถึงเลือกสรรอาหารที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการกำหนดระบบห่วงโซ่อาหารในชุมชน ช่วยให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน ต่อขยายความสำเร็จไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครัวเรือนที่จะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และชุมชนที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF และคณะครูจะลงไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการคิด (Mindset) จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พุ่งเป้าไปที่ 3 จังหวัด ใน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ (ชลบุรี) โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (ชลบุรี) โรงเรียนเกาะวังไทร (นครปฐม) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ (นครปฐม) โรงเรียนวัดทศทิศ (ปทุมธานี) และโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (ปทุมธานี) ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านชุมชนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ

บรรยายภาพ: นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวนั่งที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นายสิทธิพร สุวรรณรัตน์ (แถวนั่งที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทเดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP และนางนาถฤดี นาครจรรยา (แถวนั่งที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร”

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Previous «
Next »