• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กลุ่มลูกเหรียงปีที่ 4

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 300,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) โดยมีคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ (ซ้าย) นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคมไทย

Previous «
Next »

Recent Posts