• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิศุภนิมิต ร่วมมือ โอสถสภา รับมอบผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้

มูลนิธิศุภนิมิต ร่วมมือ โอสถสภา รับมอบผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็ก ครอบครัวและชุมชนยากไร้

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือการพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่มูลนิธิศุภนิมิตมุ่งมั่นยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายหลักคือดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

การขจัดความหิวโหยเพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ รวมทั้งสร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เป็นหนึ่งในเป้าหมาย 17 ข้อของ UNSDGs ที่หลายฝ่ายได้พยายามให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในการเดินหน้าเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย 

โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบซี-วิท มินิ ผลิตภัณฑ์ วิตามินซี 200% พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท จาก บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนไทยกว่า 43,700 คนทั่วประเทศ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) ซึ่งได้จัดกิจกรรมใหญ่ “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน” 

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน สถานการณ์ของเด็กยากไร้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล มีเด็กปฐมวัยกว่า 25% ที่มีพัฒนาการล่าช้า ปัจจัยสำคัญอันเนื่องมาจากการมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การมีพัฒนาการที่ล่าช้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ปัญหาดังกล่าวมีมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องระดมความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งการร่วมมือกับทาง ซี-วิท ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

“การรับมอบผลิตภัณฑ์วิตามินซี 200% พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้นำไปแจกจ่ายให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้  ที่ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงานใน 41 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย  มีเด็กในโครงการอุปการะกว่า 43,000 คน โดยดูแลช่วยเหลือเด็กตามความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งในด้านสุขภาพ อนามัย การศึกษา และทักษะชีวิต รวมถึงการปกป้องคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง”  ดร.สราวุธ กล่าวเพิ่มเติม.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ติดต่อ 02-022-9200 หรือ info@worldvision.or.th

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย   คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ  โทร. 081 494 5498

Previous «
Next »