• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเชิดชูผู้ทำความดี มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเชิดชูผู้ทำความดี มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ”

กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ ร่วมมอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการ “คลองเตยดีจัง” ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย และสัญชัย ยำสัน ผู้อุทิศเวลาและที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

Previous «
Next »