• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • มูบาดาลา ปิโตรเลียมร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมอาชีพให้ชุมชน

มูบาดาลา ปิโตรเลียมร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดอบรมอาชีพให้ชุมชน

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน – ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ จัดอบรมพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล” ที่มีอยู่ในของชุมชน โดยการอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียนและชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 คลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

Previous «
Next »