• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ฟอร์ดปลุกพลังจิตอาสา จัดกิจกรรม ‘Water Go Green’ ปีที่ 5 ทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์

ฟอร์ดปลุกพลังจิตอาสา จัดกิจกรรม ‘Water Go Green’ ปีที่ 5 ทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์

ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘Water Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชวนอาสาสมัครในอำเภอแกลง ร่วมจัดทำถังเก็บน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงพลังจิตอาสากันอย่างพร้อมเพรียง

โครงการ Water Go Green ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด ที่มีการจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ทำงานร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตยที่เหล่าอาสาสมัครร่วมกันจัดทำจะเอื้อประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนกว่า 180 คน ในการลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำและทำให้การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์จะใช้จุนเจือการบริโภคในโรงเรียนและเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน และใช้เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดไปยังสถานศึกษาอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดระยองได้

“ฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราริเริ่มโครงการ Water Go Green ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกิจกรรม Ford Global Caring Month เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน แสดงถึงเจตนารมณ์หลักของฟอร์ดในการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าว

กิจกรรมภายใต้โครงการ Ford Global Caring Month ของอาสามัครฟอร์ด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยอาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลก ได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปแล้วกว่า 1.4 ล้านชั่วโมงใน 50 ประเทศทั่วโลก

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและอาสาสมัครในจังหวัดระยอง จัดทำระบบจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อสานต่อโครงการ Water Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

กลุ่มอาสาสมัคร ครูและนักเรียนร่วมกันทำแปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ โรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อใช้จุนเจือการบริโภคในโรงเรียนและเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียน

กลุ่มอาสาสมัคร ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนวัดเกาะลอย ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Previous «
Next »

Recent Posts