• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์มอบ ขาเทียม เพื่อคนพิการในถิ่นทุรกันดาร

ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์มอบ ขาเทียม เพื่อคนพิการในถิ่นทุรกันดาร

นายประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ได้ให้การสนับสนุนขาเทียม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์แก่คนพิการทั่วถิ่นทุรกันดาร สำหรับผู้พิการที่ด้อยโอกาศให้ได้รับชีวิตใหม่ สำหรับ บริษัท เอฟเอ็มพี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล อย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 สำหรับการตอบแทนสังคม

Previous «
Next »