• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ผู้บริหารกรุงศรี ได้รับรางวัล ‘The Chief Information and Technology Officer of the Year’

ผู้บริหารกรุงศรี ได้รับรางวัล ‘The Chief Information and Technology Officer of the Year’

นางวรนุช เดชะไกศยะ ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “The Chief Information and Technology Officer of the Year” จาก The Asian Banker ในงานประกาศรางวัล Business Achievement Awards 2019 รางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีทางการเงินและสามารถขับเคลื่อนโครงการหรือแนวคิดริเริ่มต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous «
Next »

Recent Posts