Tuesday, June 25, 2024
spot_img
HomeNewsปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ : สู่การเติบโตในอนาคต

ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ : สู่การเติบโตในอนาคต

“เยาวชนคือผู้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต” เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันเยาวชนสากล” หรือ International Youth Day เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับโลกแห่งอนาคตทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ และสติปัญญา

เยาวชนไทย “ท่ามกลางวิกฤต”

ข้อมูลจากศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว เรื่อง ‘เด็กและครอบครัวไทยในสองทางแพร่ง’ เพื่ออธิบายสถานการณ์เด็กและครอบครัวไทยในปัจจุบัน

‘สองทางแพร่ง’ หมายถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์หลังเลือกตั้ง โดยทั้งสองทางแพร่งนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทยในปัจจุบัน โดยสถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปปรากฎการณ์สำคัญในสถานการณ์เด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่

1. เด็กและเยาวชนเติบโตในครัวเรือนเปราะบางทับซ้อนและยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤต

2. เยาวชนมีงานที่ดีและสอดคล้องกับความฝันได้ยากขึ้น

3. เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยและพัฒนาทักษะจำเป็นจากระบบการศึกษา

4. เด็กและเยาวชนเผชิญปัญหาเครียดและซึมเศร้า แต่เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ไม่ทั่วถึง

5. เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเป็นจำนวนมากขึ้นในรูปแบบซ่อนเร้นยิ่งขึ้น

6. เด็กและเยาวชนฝันถึงสังคมใหม่อย่างหลากหลาย แต่ระบบการเมืองไม่เปิดกว้างและรับฟัง

เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการแสดงออกทางความคิดและการได้รับการรับฟัง

 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การดูแลเด็กบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิเด็ก โดยเราได้พยายามสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกสะท้อนความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ฝึกการมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นปัญหา ฝึกคิดหาทางออกและเสนอข้อเสนอแนะ รวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในชุมชน หรือผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่สอดคล้องตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาให้ความรู้ และดูแลสภาวะจิตใจของเด็ก และเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความเครียดอย่างถูกวิธี

 เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องและหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาสังคมที่เราอาศัยอยู่ต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ https://www.sosthailand.org/donate-now

 และรับชมคลิป Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว ได้ที่ https://youtu.be/7HEu1ANr6c4

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular