• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บริติช เคานซิล แนะหนทางให้น้องๆ พิชิตเป้าหมายในอนาคตด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary IELTS

บริติช เคานซิล แนะหนทางให้น้องๆ พิชิตเป้าหมายในอนาคตด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Secondary IELTS

บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เปิดตัว Secondary IELTS คอร์สเรียนใหม่ล่าสุด สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การสอนนักเรียนกว่า 500,000 คนทั่วโลก และนำมาเพิ่มเติมทักษะเฉพาะที่นักเรียนในประเทศไทยต้องการเป็นพิเศษ

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS รูปแบบใหม่นี้มุ่งเน้นการสร้างทักษะรอบด้านและการฝึกฝนการทำข้อสอบ ผ่านบทเรียนที่ง่ายต่อความเข้าใจและการจดจำ บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน และเป็นกันเอง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ในขณะเดียวกัน หลักสูตรนี้ยังนำเสนอบทเรียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ เช่นการทดลองสวมบทบาทในอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ควบคู่ไปกับการเพิ่มพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้สามารถเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ได้อย่างก้าวกระโดด

นอกจากนี้ บริติช เคานซิล ยังเน้นเนื้อหาในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่เรื่องการศึกษา การช้อปปิ้งออนไลน์ อาชีพ และอาชญากรรม เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการให้คะแนนด้านการพูดและการเขียน โดยการเรียนในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 40 ชั่วโมง

การเรียนแต่ละระดับจะครอบคลุมตัวอย่างข้อสอบในหัวข้อต่างๆ โดยนักเรียนจะฝึกฝนกลยุทธ์เชิงลึกเพื่อพัฒนา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนยังสามารถช่วยประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส Secondary IELTS สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/Secondary-IELTS หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-657 5678

Previous «
Next »