• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • บทบาท และหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

บทบาท และหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ภารกิจการพัฒนาเมืองให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการที่มีมาตรฐาน และพัฒนาพื้นที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า “ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในประเทศ เขื่อนริมทะเลทั่วประเทศ และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ สำรวจออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษาเขื่อน โครงการพัฒนาตามผังเมือง แหล่งท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบระบายน้ำ โครงการจัดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เป็นต้น

โดยจังหวัดชลบุรี ถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกแบบและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีแลนมาร์คแห่งใหม่เกิดขึ้น คือ สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ซึ่งเป็นสะพานเลียบชายฝั่งทะเลที่ทอดยาวกว่า 7 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวชายหาด เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดเป็นส่วน ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจร สร้างแหล่งที่พักอาศัย แหล่งเกษตรกรรม และเพื่อความชัดเจนในด้านการจัดระเบียบของเมือง ตามคอนเซ็ปต์เที่ยวไปด้วยกัน ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน (Planning for happiness)

โดยการพัฒนาเมือง ได้มีการวางแผนตามขั้นตอนต่างๆ อยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ ภารกิจด้านการผังเมือง โดยตั้งอยู่บนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นการมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน, ภารกิจด้านการอาคาร ออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและภารกิจด้านการบริการด้านช่าง มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศ”

Previous «
Next »