• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ธนชาตร่วมเป็นช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

ธนชาตร่วมเป็นช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” ที่กระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ เชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพและมีฐานะการเงินมั่นคงร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยผู้สูงอายุสามารถแจ้งบริจาคได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป และหากแจ้งบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า 

ผู้สูงอายุที่สนใจแจ้งบริจาค สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร. 1770 หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3638, 3643 หรือ www.fpo.go.th

Previous «
Next »

Recent Posts