• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23

ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำโดย เกศรา มัญชุศรี ผู้แทนคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

Previous «
Next »