• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิด “โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน” ส่งเสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนแก่ผู้ลงทุน

Previous «
Next »