• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 72 โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดย ธีระพล ศรีอุดมขจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการศึกษาอบรมหลักสูตร นำคณะเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน

Previous «
Next »