• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัย

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต

Previous «
Next »